Leverings- en betalingsvoorwaarden VRB Friesland B.V.

1. Inleiding

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, leveringen, diensten, verhuur en overigens alle overeenkomsten tussen VRB FRIESLAND B.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 63434210, hierna te noemen: “VRB”, en de natuurlijke of rechtspersoon waarmee zij contracteert, hierna te noemen: “Wederpartij”.

1.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen, voor zover deze expliciet schriftelijk met VRB zijn overeengekomen. Indien een overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Indien is afgeweken van deze voorwaarden, dan geldt die afwijking enkel voor de desbetreffende overeenkomst.

1.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van een Wederpartij of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van de Wederpartij zijn uitgesloten, in het bijzonder voor zover die voorwaarden betrekking hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van VRB op de Wederpartij.

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. VRB is eerst gebonden, nadat zij een opdracht respectievelijk order definitief schriftelijk heeft aanvaard, dan wel daaraan uitvoering heeft gegeven, respectievelijk heeft bevestigd en in het geval dat een door VRB uitgebrachte offerte of aanbieding door de Wederpartij schriftelijk wordt aanvaard. Alle eventueel tevoren mondeling gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door VRB zijn bevestigd, zullen zijn vervallen en binden VRB niet.

2.2 Indien een aanvaarding door de Wederpartij van een offerte of een aanbieding afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van VRB, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

2.3 De door VRB opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Levering in Nederland geschiedt franco huis voor orders boven € 250,00 netto exclusief BTW. Voor expreszendingen worden de expreskosten berekend. Voor orders met een netto factuurwaarde van € 35,00 of lager brengt VRB € 5,00 orderbehandelingskosten in rekening. Buitenlandse orders worden franco Nederlandse grens of FOB Nederlandse haven geleverd; steeds tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen, ook die in prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door VRB worden gewijzigd. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een of ander is VRB gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden. Een en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

2.4 Door VRB in afbeeldingen, tekeningen, catalogi etc. verstrekte opgaven omtrent hoeveelheid, verpakking, maat, gewicht, kleur, gehalte, samenstelling etc. worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt. VRB behoudt zich het recht voor een gewijzigde of verbeterde constructie te leveren zonder voorafgaande kennisgeving.

2.5 VRB is bevoegd een order in gedeelten te leveren c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de order dat geleverd c.q. uitgevoerd is, conform artikel 9 en volgende.

2.6 Wanneer bij een reparatie vooraf prijsopgave wordt gevraagd geldt, dat bij niet repareren onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

2.7 Van orders welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende gedeelte gedurende maximaal drie maanden “in nota” worden gehouden. Deze “in nota” orders worden franco nageleverd. Helaas kan VRB geen orders beneden € 35,00 netto “in nota” houden.

3. Levering

3.1 Alle opgegeven leverings- c.q. uitvoeringstermijnen worden bij wijze van benadering verstrekt en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van deze termijnen geeft de Wederpartij nimmer het recht tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

3.2 Vanaf 8 dagen na het verstrijken van de leverings- c.q. uitvoeringstermijn heeft de Wederpartij het recht van VRB te verlangen, dat zij binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog de overeenkomst nakomt. Heeft VRB na het verstrijken van die termijn nog niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan, dan kan de Wederpartij de overeenkomst na een wachttijd van 30 dagen ontbinden. Ook in dit geval is VRB geen schadevergoeding verschuldigd.

4. Overmacht

4.1 De Wederpartij kan van VRB geen nakoming vorderen van verplichtingen van VRB uit de overeenkomst indien het niet of niet tijdig nakomen door VRB direct of indirect op enigerlei wijze is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de schuld van VRB te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van VRB komen. Onder overmacht worden – niet limitatief - de volgende gebeurtenissen en/of situaties begrepen: besluiten en maatregelen van enige overheid, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, arbeidsconflicten, gebrek aan Personeel, tekort aan grondstoffen of onderdelen, gebrek aan of vertragingen in vervoer, diefstal, bezitsverlies of vernietiging c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens, niet goed of niet tijdig presteren van leveranciers en andere contractanten van VRB Voorts wordt tot overmacht gerekend omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor VRB bemoeilijken; hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door VRB gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten.

4.3 VRB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat VRB haar verplichtingen had moeten nakomen.

4.4 In geval zij ten gevolge van overmacht verhinderd is de overeenkomst met de Wederpartij na te komen, is VRB gerechtigd om de overeenkomst buiten rechte, eenzijdig middels een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken. In het geval de verhindering tot nakoming aan de zijde van VRB ten gevolge van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst buiten rechte bij aangetekend schrijven te ontbinden, in welk geval de Wederpartij evenmin aanspraak op enige schadevergoeding kan maken.

5. Garantie

5.1 Alle door VRB geleverde producten worden - indien zulks schriftelijk is aangegeven - geleverd onder de fabrieksgarantie en op de door de fabriek gehanteerde garantievoorwaarden. VRB neemt de Garantieverplichtingen betreffende door derden geproduceerde goederen echter niet zelfstandig op zich, doch is slechts gehouden de Wederpartij behulpzaam te zijn bij het inroepen van de rechten van de Wederpartij jegens de producent.

5.2 Indien door VRB in afwijking van het gestelde in artikel 5.1 expliciet schriftelijk een garantietermijn is aangegeven, garandeert VRB gedurende genoemde termijn direct na verzending of afgifte van de producten dat deze vrij zijn van materiaal- of constructiefouten die de bruikbaarheid aanzienlijk verminderen. De Wederpartij kan zich niet op deze garantie beroepen wanneer zij de door de producent van de geleverde producten of de door VRB ten aanzien van het gebruik van het product gegeven aanwijzingen of voorschriften niet in acht heeft genomen, wanneer van ander dan normaal gebruik van het product door de Wederpartij sprake is, noch in geval van gebreken die voortkomen uit normale slijtage. Van garantie uitgesloten zijn transport- en/of verzendkosten, schade aan personen en/of goederen en overigens alle directe of indirecte schade hoe ook genaamd.

6. Reclame

6.1 Waarneembare (transport)schade dient onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld door de geadresseerde (namens de Wederpartij als deze niet dezelfde is als de geadresseerde) teneinde van de vervoerder een schadeverklaring te verkrijgen. Bedoelde schade dient de geadresseerde eveneens aan VRB te melden.

6.2 Binnen 8 dagen na ontvangst van een leverantie moet de Wederpartij nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan VRB haar eventuele bezwaren omtrent het afgeleverde ter kennis brengen, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.

6.3 Wanneer de bezwaren van de Wederpartij door VRB gegrond worden bevonden, heeft zij het recht om - naar haar keuze - producten van dezelfde soort te herleveren, de nodige verbeteringen aan te brengen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen.

6.4 Retourzending van verkochte goederen aan VRB om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming en ontvangst van verzend- of andere instructies van VRB Vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Wederpartij. De retourzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij. VRB is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg van of tijdens en na de retourzending op enig moment zou ontstaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 VRB is niet verplicht tot vergoeding van schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van VRB, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personen ook ontstaan.

7.2 Evenmin is VRB. aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties voldoet, tenzij en voor zover die schade door VRB op de fabrikant kan worden verhaald.

7.3 VRB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.4 VRB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het door de Wederpartij niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten.

7.5 VRB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 De aansprakelijkheid van VRB is beperkt tot een bedrag ter hoogte van het factuurbedrag in het kader van de betreffende overeenkomst.

7.7 Eventuele aansprakelijkheid is altijd – ook in de in lid 7.6 bedoelde gevallen - beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

7.8 De Wederpartij vrijwaart VRB ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van VRB in de verhouding met de Wederpartij is uitgesloten.

8. Risico-overgang

8.1 Vanaf het moment dat een product een van de werkplaatsen van VRB of andere plaatsen, waar zij in afwachting van verzending naar de Wederpartij is opgeslagen verlaat, gaat het risico over op de Wederpartij. Alsdan is de Wederpartij verantwoordelijk voor alle directe en/of indirecte schade van of aan deze producten, ook wanneer deze tijdens of in verband met het vervoer is ontstaan. Wanneer een eigendomsvoorbehoud geldt als bedoeld in artikel 12, dan doet dat aan de risicoovergang zoals hier beschreven niet af.

8.2 VRB is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer verplicht tot verzekering van het transport van de goederen. Indien en voor zover VRB evenwel op eigen gezag voor verzekering zorg draagt, dan wordt zij geacht daarbij zelf belang te hebben dan wel het belang van haar Wederpartij te dienen. Een eventuele uitkering uit hoofde van een dergelijke verzekering wordt beschouwd als betaling op de oudste openstaande factu(u)r(en) aan de Wederpartij.

9. Betaling

9.1 De plaats van betaling is ten kantore van VRB te LEEUWARDEN of op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening. De Wederpartij zal zich tegenover een vordering van VRB niet op verrekening of opschorting kunnen beroepen. Alle betalingen dienen – voor zover zulks niet afzonderlijk is aangegeven - steeds zonder enige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De Wederpartij zal door het enkel verloop van de betalingstermijn in verzuim verkeren, ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

9.2 Klachten omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum bij VRB schriftelijk worden ingediend, waarna - voor zover daarvan geen sprake is – de Wederpartij geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.

9.3 Alle vorderingen van VRB worden terstond opeisbaar in de in artikel 13.3 onder b en c genoemde gevallen.

10. Overschrijding betalingstermijnen, maatregelen

10.1 Over de door de Wederpartij aan VRB te betalen bedragen is de Wederpartij bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde betalingstermijn aan VRB verschuldigd een rente van 1 % per maand over het uitstaande bedrag. Voorts is de Wederpartij gehouden aan VRB te betalen alle buitengerechtelijke incassokosten. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het door de Wederpartij aan VRB verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,00 exclusief BTW, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

10.2 VRB is gerechtigd een of meer vordering(en) op de Wederpartij aan een derde ter incasso uit handen te geven danwel deze vordering(en) te cederen aan een derde. In het geval VRB vordering(en) op de Wederpartij aan een derde ter incasso uit handen geeft of aan een derde cedeert, is deze derde gerechtigd om een hoger percentage buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen dan het in artikel 10.1 opgenomen percentage van 15% van het verschuldigde bedrag, ook wanneer de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten niet hoger zijn dan 15% van het verschuldigde bedrag.

11. Zekerheid

11.1 Alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan heeft - zolang betaling nog niet heeft plaatsgevonden - VRB het recht om van de Wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van VRB zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen.

11.2 Voldoet de Wederpartij hieraan niet, dan is VRB gerechtigd desgewenst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl de Wederpartij dan gehouden is tot volledige vergoeding van de schade die VRB dientengevolge lijdt..

12. Eigendomsvoorbehoud en herstelde/geretourneerde producten

12.1 Alle door VRB geleverde producten blijven eigendom van VRB totdat de Wederpartij alle vorderingen betreffende de tegenprestaties voor door VRB aan de Wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

12.2 De Wederpartij is niet gerechtigd voordat de eigendom van de producten van VRB op haar is overgegaan, de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen.

12.3 De Wederpartij is gehouden aan VRB of haar gemachtigde toegang te verstrekken tot de ruimten of plaatsen waar de geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden, teneinde het VRB of haar gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen identificeren of merken als eigendom, zodat/waarna VRB zich weer in het bezit van de producten kan (laten) stellen. De Wederpartij dient hiertoe volledige medewerking te verlenen en verbeurt bij gebreke daarvan een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het door de Wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij jegens VRB in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.

12.4 De Wederpartij verplicht zich om in geval derden rechten willen vestigen danwel doen gelden op producten waarop een eigendomsvoorbehoud van VRB rust, VRB hiervan terstond op de hoogte te stellen en de betreffende derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud

van VRB.

12.5 De Wederpartij is gehouden om voor haar rekening de producten, zolang deze nog niet zijn eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico's van brand en diefstal tegen gebruikelijke condities.

12.6 Wanneer door VRB herstelde goederen, door de Wederpartij, nadat haar is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, heeft VRB het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen, onder verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het hem toekomende ter zake van reparatienota en bewaarloon, uit te keren aan de Wederpartij.

12.7 Vervangen en/of geretourneerde goederen of onderdelen daarvan worden automatisch eigendom van VRB tenzij de Wederpartij voorafgaand aan de toezending hierover aparte afspraken met VRB heeft gemaakt.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 VRB is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst met de Wederpartij eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken, indien:

a. voor het tijstip van levering blijkt dat de Wederpartij niet kredietwaardig is;

b. het faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij wordt aangevraagd, het faillissement of de surséance van betaling van de Wederpartij wordt uitgesproken, de Wederpartij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, of in een vergelijkbare situatie komt te verkeren, waaronder de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;

c. de Wederpartij onder bewind of curatele wordt gesteld;

d. sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst aan de zijde van de Wederpartij en deze een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat.

13.2 Indien zich omstandigheden voordoen – buiten de in artikel 4 omschreven situatie van overmacht - met betrekking tot personen of materialen waarvan VRB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is VRB bevoegd om de overeenkomst eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan maken.

14. Meerprestatie

14.1. Indien VRB bij de uitvoering van een opdracht meer heeft gepresteerd dan waarvoor in eerste instantie door de Wederpartij was opgedragen, is VRB gerechtigd tot vergoeding daarvan.

15. Industrieel/intellectueel eigendom

15.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt VRB alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooi, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, etc.) op al hetgeen zij de Wederpartij levert.

15.2 Voorts blijven alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data en andere specifieke bescheiden onvervreemdbaar eigendom van VRB.

15.3 Op eerste verzoek van VRB dient de Wederpartij de in artikel 15.2 genoemde bescheiden aan VRB terug te zenden.

15.4 Niets van wat de Wederpartij van VRB heeft bekomen en/of uit bescheiden zoals in artikel 15.2 genoemd, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VRB.

15.5 Bij overtreding van het in artikel 14.3 en 14.4 bepaalde verbeurt de Wederpartij aan VRB zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete van € 5.000,00 per gebeurtenis of per week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van VRB daarenboven volledige schadevergoeding te vorderen.

16. Vertegenwoordiging

16.1 Indien de Wederpartij namens een of meer anderen optreedt, is hij onverminderd de aansprakelijkheid van de anderen, tegenover VRB aansprakelijk als ware zij zelf de Wederpartij.

17. Bevoegde rechter

17.1 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

18. Toepasselijk Recht

18.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

19. Conversie

19.1 De vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

(versie 01.09.2016)